Piotr Kondeusz

Moja mała ojczyzna

Moja mała ojczyzna


Udzielam się społecznie w swojej miejscowości. Od 7 lipca 2005 roku jestem członkiem Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna" w Nowej Sarzynie. Stowarzyszenie te posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Celem statutowym Stowarzyszenia NMO jest działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.

image

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna odbyło się 27 stycznia 2003 r. W dniu 24 lutego 2003 r. stowarzyszenie zostało wpisane do KRS , a od 14 kwietnia 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Cele statutowe

Celem statutowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, w szczególności przez:

 • propagowanie idei samorządności,
 • działanie na rzecz zwiększania udziału społeczeństwa lokalnego w życiu publicznym,
 • dbałość o jawność i przejrzystość życia publicznego,
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich,
 • wspomaganie rozwoju edukacji i kultury,
 • promocję kultury fizycznej i rekreacji,
 • gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną promocję środowiska lokalnego,
 • działanie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

Działalność

Stowarzyszenie koncentruje się na kilku obszarach działalności:

 • organizacja cyklicznych imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym „Pożegnanie Wakacji”,
 • organizacja „Spotkań z filmem”, których celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej przez umożliwienie mieszkańcom kontaktu z wartościowym kinem,
 • promowanie zdrowego i wolnego od nałogów stylu życia, poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej Bieg Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”,
 • informowanie społeczności lokalnej o bieżących sprawach wspólnoty samorządowej.

Strona Stowarzyszenia "Nasza Mała Ojczyzna": http://nmo.sarzyna.net